ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «BRAIN REGAIN»

Το επιστημονικό μη κερδοσκοπικού σκοπού Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικές Ρίζες» («Σωματείο») υλοποιεί την πρωτοβουλία με τίτλο «BRAIN REGAIN» («Δράση») με στόχο την δημιουργία «συμμαχιών» με εταιρείες που υποστηρίζουν την Δράση και την διάθεση στελεχών τους για την καθοδήγηση Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον κλάδο του ενδιαφέροντος τους στην Ελλάδα. Προκειμένου να συμμετάσχετε στην Δράση και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας και με τα στελέχη («Μέντορες») των εταιρειών («Εταιρείες») που στηρίζουν την πρωτοβουλία «Βrain Regain» θα πρέπει προηγουμένως να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας www.brainregain.gr («Ιστοσελίδα»).

Για την υλοποίηση της Δράσης το Σωματείο συνεργάζεται με εταιρείες που στηρίζουν την πρωτοβουλία «BRAIN REGAIN» (εφεξής «Εταιρείες») και οι οποίες θα διαθέσουν συγκεκριμένο αριθμό στελεχών οι οποίοι θα αναλάβουν την καθοδήγηση των Συμμετεχόντων στην Δράση (εφεξής «Μέντορες»). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας του Σωματείου www.brainregain.gr, σύμφωνα με τους Αναλυτικούς Όρους Συμμετοχής στη Δράση («Αναλυτικοί Όροι»).

Σκοπός των παρόντων Αναλυτικών Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Δράση, η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με τους Μέντορες και ανταλλαγής απόψεων με αυτούς.

1. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στην Δράση θα πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και διαμένει και εργάζεται μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατ’ ελάχιστο τρία (3) συμπληρωμένα έτη στο εξωτερικό. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας μοναδικής συμμετοχής στην Δράση («Συμμετέχων»). Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών θα λαμβάνεται υπόψιν μόνο η πρώτη χρονικά υποβληθείσα Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2. Για την συμμετοχή στην Δράση οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.brainregain.gr Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμπληρώνοντας προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που επιτρέπουν στο Σωματείο και στον Μέντορα να επικοινωνήσουν προσωπικά μαζί τους όπως όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), αριθμό τηλεφώνου, πληροφορίες και στοιχεία σύνδεσης με το δημόσιο προφίλ τους στο διαδίκτυο, χώρα διαμονής και εργασίας στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων ετών ασφάλισης στο εξωτερικό) και τομείς ενδιαφέροντος.

3. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία το Σωματείο έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια της Δράσης καθώς και μετά το τέλος αυτής, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

4. Με την υποβολή της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο Συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στην Δράση και παρέχει την συγκατάθεση του όπως το Σωματείο επεξεργασθεί την αίτηση συμμετοχής του και διαβιβάσει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του και λοιπές πληροφορίες στον Μέντορα. Η διαδικασία επεξεργασίας και διεκπεραίωσης έκαστης Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χωρίζεται σε τρία (3) στάδια: (α) της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Σωματείο, (β) της δημιουργίας από το Σωματείο διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Συμμετέχοντα και του Μέντορα και (γ) της υλοποίησης της διαδικασίας του mentoring, μεταξύ του Συμμετέχοντα και του Μέντορα, χωρίς ανάμειξη του Σωματείου. Η διαδικασία του Mentoring θα υλοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό τον όρο 5. και θα αφορά στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους Συμμετέχοντες που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον κλάδο του ενδιαφέροντος τους στην Ελλάδα καθώς και στην τυχόν ανάδειξη δυνατοτήτων και ενδεχόμενων ευκαιριών.

5. Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής το Σωματείο θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες Φόρμες Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται στο σύνολό τους οι αναφερόμενες στον όρο 1. ανωτέρω προϋποθέσεις και κριτήρια συμμετοχής στην Δράση. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής στην Δράση το Σωματείο θα αποστέλλει στον Συμμετέχοντα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Ιστοσελίδα, e-mail που θα τον ενημερώνει αναφορικά με την μη πρόκριση του στην επόμενη φάση της διαδικασίας και μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την αποστολή του εν λόγω e-mail θα διαγράφει, χωρίς δυνατότητα επανάκτησης τα στοιχεία του Συμμετέχοντα από τα αρχεία του.

Σε περίπτωση πλήρωσης των εν λόγω κριτηρίων το Σωματείο θα προβαίνει σε αναλυτικό έλεγχο τόσο των επιλεχθέντων, από έκαστο Συμμετέχοντα, τομέων ενδιαφέροντος όσο και της υπάρξεως στελέχους με αντίστοιχη ή παρόμοια τεχνογνωσία στον/στους εν λόγω επιλεχθέντα/ες από τον Συμμετέχοντα τομέα/είς ενδιαφέροντος καθώς και την τυχόν διαθεσιμότητα του Μέντορα. Εφόσον εντός του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είτε δεν υπάρχει διαθέσιμος μέντορας είτε δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Σωματείο, το Σωματείο θα αποστέλλει σχετικό ενημερωτικό e-mail στον Συμμετέχοντα με αίτημα την ανανέωση της συγκατάθεσης του για επεξεργασία των δεδομένων του για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών προκειμένου να διατηρήσει τα στοιχεία του και να επεξεργασθεί την αίτηση του ή/και εφόσον βρεθεί ο κατάλληλος, κατά την αποκλειστική κρίση του Σωματείου, Μέντορας να προκριθεί ο Συμμετέχων στην δεύτερη φάση της Δράσης. Η επιλογή συγκεκριμένου Μέντορα ή η μη επιλογή Μέντορα (σε περίπτωση μη ειδίκευσης στους τομείς ενδιαφέροντος του Συμμετέχοντα ή μη διαθεσιμότητας του Μέντορα) υλοποιείται αποκλειστικά από το Σωματείο, κατά την διακριτική του κρίση και ευχέρεια χωρίς την δυνατότητα επιλογής Μέντορα ή/και άρνησης του επιλεχθέντος Μέντορα από τον Συμμετέχοντα. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου επιλογής και την πρόκριση, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, του Συμμετέχοντα στην δεύτερη φάση της Δράσης (2ο στάδιο) το Σωματείο θα δημιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του Συμμετέχοντα και του επιλεγέντα, ειδικά για τον Συμμετέχοντα, Μέντορα. Η επικοινωνία με τον Συμμετέχοντα θα γίνει με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο ίδιος στην Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κοινοποίηση τα στοιχεία του Μέντορα. Μετά την αποστολή του σχετικού e-mail, το mentoring και η όποια επικοινωνία/επαφή μεταξύ του Συμμετέχοντα και του Μέντορα θα υλοποιείται με ευθύνη των μερών χωρίς εμπλοκή ή ευθύνη του Σωματείου, παραιτούμενου του Συμμετέχοντος από κάθε αξίωση/απαίτηση έναντι του Σωματείου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία από το Σωματείο ή τον Μέντορα με τον Συμμετέχοντα η συμμετοχή του Συμμετέχοντα ακυρώνεται αυτόματα. Κατά το τρίτο στάδιο της Δράσης οι Συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιρασθούν τους προβληματισμούς τους με τους Μέντορες και να ενημερωθούν για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον κλάδο του ενδιαφέροντος τους στην Ελλάδα. Η επικοινωνία με τον Μέντορα θα γίνεται με τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέσα σε προκαθορισμένες συνεδρίες γνωριμίας οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν τις τρείς (3) καθ’ όλη την διάρκεια του mentoring, η μέγιστη συνολική διάρκεια του οποίου θα είναι τρεις (3) μήνες. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Δράσης, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση του Σωματείου, των Εταιρειών και των Μεντόρων έναντι των Συμμετεχόντων, του Σωματείου δικαιούμενου να διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία που έχει συλλέξει από όσους Συμμετέχοντες προκρίθηκαν στην 2η φάση της Δράσης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου της υποβολής της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έτους. Διευκρινίζεται ότι οι Συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται με την υποβολή της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ότι στόχος της Δράσης δεν είναι ο επαναπατρισμός των Συμμετεχόντων στην Ελλάδα ή η εύρεση θέσεων εργασίας παρά η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των Συμμετεχόντων και αξιολόγων στελεχών της Ελληνικής αγοράς και η ανταλλαγή απόψεων και παροχή συμβουλών αναφορικά με το κλίμα που επικρατεί στον τομέα/είς ενδιαφέροντος του Συμμετέχοντα στην Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης οι Μέντορες θα καταρτίσουν έκθεση (report) που θα περιλαμβάνει στατιστικά απολογιστικά στοιχεία με στόχο την αξιολόγηση της Δράσης. Αντίστοιχα, ενδέχεται το Σωματείο να έρθει σε επαφή, κατόπιν τυχαίας επιλογής, με Συμμετέχοντες της Δράσης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αναφορικά με την Δράση και την λήψη «μαρτυριών» (testimonials).

6. Η συμμετοχή στην Δράση προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Το Σωματείο, οι Εταιρείες και οι Μέντορες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Σωματείου επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Δράσης. Το Σωματείο, οι Εταιρείες και οι Μέντορες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών για τους άνω λόγους. Οι Συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά του Σωματείου, των Εταιρειών των Μεντόρων ή Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην Ιστοσελίδα της Δράσης, χωρίς προειδοποίηση.

7. Το Σωματείο δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο της Δράσης σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Δράση σύμφωνα με τους Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν υπάρχει διαθέσιμος Μέντορας που να ειδικεύεται στους τομείς ενδιαφέροντος που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων με την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ή/και ο Συμμετέχων δεν έχει ανανεώσει την συναίνεση του για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και (γ) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Συμμετέχοντα.

8. Για τη συμμετοχή στην Δράση τα στοιχεία που απαιτούνται είναι το όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες και στοιχεία σύνδεσης με το δημόσιο προφίλ του Συμμετέχοντα στο διαδίκτυο, χώρα διαμονής και εργασίας του στο εξωτερικό, έτη ασφάλισης στο εξωτερικό και τομείς ενδιαφέροντος του. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε αρχείο που θα τηρείται από το Σωματείο (με έδρα την Ελλάδα) με την ιδιότητα του Υπευθύνου την Επεξεργασία (Controller) και την διαβίβαση τους στις Εταιρείες και τους Μέντορες (εφόσον προκρίθηκαν στην 2η φάση της Δράσης) με σκοπό την επικοινωνία τους με τους Μέντορες. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρούνται από το Σωματείο το για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση του/των σκοπού/ων επεξεργασίας και ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο όρο 5. ανωτέρω και στο άρθρο 10 της Πολιτικής Απορρήτου του Σωματείου. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν και δεν διαβιβάζεται εκτός Ε.Ε. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι (α) η συμμετοχή του Συμμετέχοντα στην Δράση και η επεξεργασία των πληροφορίων που θα υποβάλλει με την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής στην Δράση και αν υπάρχει διαθέσιμος Μέντορας στον τομέα ενδιαφέροντος του Συμμετέχοντος, (β) η επικοινωνία του Σωματείου με τον Συμμετέχοντα αναφορικά με την πορεία της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και υπάρχει διαθέσιμος μέντορας ην δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με τον επιλεχθέντα από το Σωματείο Μέντορα (γ) η κατάρτιση έκθεσης (report) που θα περιέχει στατιστικά συγκεντρωτικά στοιχεία με στόχο την αξιολόγηση της Δράσης και (δ) η επικοινωνία με τον Συμμετέχοντα με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την Δράση και την λήψη επώνυμων «μαρτυριών» (testimonials). Στο πλαίσιο της επεξεργασίας ο Συμμετέχων δεν υπόκειται σε απόφασεις που λαμβάνονται βάσει αποκλειστικά αυτοματοποιημένης διαδικασίας.Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι Συμμετέχοντες δικαιούνται: (α) να υποβάλουν γραπτό αίτημα στο Σωματείο που θα απευθύνουν στις «Ελληνικές Ρίζες» υπόψιν της κας. Χριστίνας Φίλη ή ηλεκτρονικό αίτημα στο www.brainregain.gr. για (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και (β) να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα τηλ.: +30 210 6475600 e-mail: contact@dpa.gr)

9. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών, κ.Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια της Δράσης θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.brainregain.gr.

10. Το Σωματείο, κατά τη διάρκεια της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει τους Όρους Συμμετοχής στην Δράση με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα www.brainregain.gr που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο www.brainregain.gr. Το Σωματείο δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης.

11. Η συμμετοχή στην Δράση προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι Συμμετέχοντες στην Δράση δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Απορρήτου του Σωματείου που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.brainregain.gr καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους Συμμετοχής στην παρούσα Δράση και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Σωματείου και των Εταιρειών και των Μεντόρων. Περαιτέρω, οι ανωτέρω αναφερόμενοι δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Δράσης.

12. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.